Proces

Oferujemy instalacje przemysłowe spełniające wszystkie wymagania Klientów, a także kompletację określonych komponentów danego projektu. Zarządzamy całym procesem (od zezwoleń/procedur, projektów inżynieryjnych, po instalację i uruchomienie), w celu dostarczenia kompletnych linii technologicznych „pod klucz”. Nadzorujemy również częściową lub całkowitą budowę. Ponadto nasza firma może zaoferować wsparcie w uzyskaniu finansowania i współfinansowania (programy UE/rządowe kredyty eksportowe/dotacje regionalne).

Proces

Oferujemy instalacje przemysłowe spełniające wszystkie wymagania Klientów, a także kompletację określonych komponentów danego projektu. Zarządzamy całym procesem (od zezwoleń/procedur, projektów inżynieryjnych, po instalację i uruchomienie), w celu dostarczenia kompletnych linii technologicznych „pod klucz”. Nadzorujemy również częściową lub całkowitą budowę. Ponadto nasza firma może zaoferować wsparcie w uzyskaniu finansowania i współfinansowania (programy UE/rządowe kredyty eksportowe/dotacje regionalne).

Prace rozwojowe

Badania i testy laboratoryjne

Planowanie zgodnie z zasadami DOE (Design Of Experiments) i prowadzenie badań i testów z zakresu biotechnologii i inżynierii (bio)procesowej. Optymalizacja statystyczna warunków procesowych – upstream i downstream processing w skali laboratoryjnej obejmujących procesy pre-treatmentu i hydrolizy, fermentacyjne, separację, ekstrakcję, zatężanie i opracowanie formy finalnej produktu.

 

Pilotaż

Prowadzenie testów w skali pilotażowej w oparciu o wyniki doświadczeń wykonanych w skali laboratoryjnej. Optymalizacja warunków procesowych w skali do 1 m3. Opracowanie założeń procesowych dla skali produkcyjnej. Opracowanie koncepcji kompleksowych linii technologicznych z parkiem maszynowym standardowym lub opracowanym na potrzeby klienta (customized).

 

Skalowanie i testowanie na dużą skalę

Scale-up tak w formie inżyniersko-projektowej jak i obejmujące próby w skali zbliżonej do pełnoprodukcyjnej. Etap poprzedzający bezpośrednio pełne wdrożenie przemysłowe.

 

Finanswanie B+R

Prace badawcze i rozwojowe za zakresu biotechnologii i inżynierii (bio)procesowych finansujemy ze środków własnych oraz przy znaczącym udziale funduszy europejskich współpracując z instytucjami pośredniczącymi m.in. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jako firma wielokrotnie uczestniczyliśmy również w innowacyjnych projektach na zlecenie komercyjnych podmiotów, które również finansowały te przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych. Nasze aktywności z zakresu B+R skupiają się głównie na obszarach takich jak technologie biorafinacji z pozyskaniem cennych produktów pochodzenia biomasowego (jak chociażby białek roślinnych), technologie wytwarzania biopaliw i bioenergii technologie oczyszczania ścieków, ale również technologie z obszaru chemii niskotonażowej jak produkcja kwasu hialuronowego. Naszym stałym partnerem przy pracach badawczych jest łódzki Bionanopark.

Projektowanie i inżynieria

Proces

Kompleksowe projektowanie w branży procesowej (technologicznej), zarówno etapu koncepcyjnego (FEED), jak i wykonawczego. Prace obejmują opracowanie dokumentacji od poziomu schematów blokowych przez wstępne i szczegółowe bilanse masowo-energetyczne, schematy PFD, schematy P&ID, dobór i parametryzację aparatów produkcyjnych, jak i aparatury kontrolno-pomiarowej po prezentację przestrzenną (rozmieszczenia urządzeń, napędów i aparatury AKPiA) tak w formie funkcjonalnych modeli 3D jak i dokumentacji „płaskiej”. Branża procesowa obejmuje również projekty orurowania od modelu przestrzennego po dokumentacje izometryczną wraz z wymaganymi opracowaniami towarzyszącymi (zestawieniami BOM, line-listami etc.).

 

Architektura

Kompleksowe projektowanie architektoniczne, poczynając od wstępnej koncepcji przestrzennego układu obiektu przemysłowego po kompletną dokumentację wykonawczą, łącznie z wizualizacjami i modelami 3D. Dostosowanie projektu budowli do ich funkcji technologicznej z zachowaniem walorów architektonicznych. Modernizacje, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków, adaptacja do pełnienia funkcji przemysłowych. Kosztorysowanie. Certyfikaty energetyczne.

 

Konstrukcja

Projektowanie konstrukcji stalowych oraz żelbetowych, projektowanie fundamentów, projektowanie geotechniczne. Doświadczenie w projektowaniu hali przemysłowych i magazynowych, budynków biurowo-socjalnych, konstrukcji wsporczych pod urządzenia technologiczne, estakad rurowych, zbiorników, silosów, wiat i innych budowli. Przygotowanie projektów do pozwoleń na budowę, wykonawczych oraz warsztatowych. Możliwość projektowania niestandardowych konstrukcji dostosowanych do każdej funkcji procesowej. Projekty wzmocnień i adaptacji konstrukcji do nowych warunków i obciążeń technologicznych. Optymalizacji zastosowanych rozwiązań pod kątem dostępności materiałów konstrukcyjnych. Projektowanie wg standardów polskich, europejskich oraz amerykańskich.

Elektryka

Projektowanie instalacji elektrycznych, w tym układów zasilania SN, instalacji dystrybucyjnych, instalacji zasilania urządzeń technologicznych, oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego i awaryjnego; ochrona odgromowa. Przygotowanie projektów do pozwoleń oraz projektów wykonawczych. Projektowanie systemów automatyki, pomiarów i kontroli. Projektowanie instalacji teleinformatycznych.

Uzyskiwanie warunków przyłączenia do sieci operatorów, zarówno dla odbiorców jak i wytwórców energii. Uzgodnienia dokumentacji z operatorami sieci dystrybucyjnych, rzeczoznawcami PPOŻ.

 

Hydraulika

Projektowanie instalacji sanitarnych: centralne ogrzewanie (ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe, powietrzne, technologie źródła ciepła) instalacje i sieci wod-kan, gazowa, hydrantowa, wentylacja, klimatyzacja, woda lodowa, odzysk ciepła (np.: rekuperacja).

 

Budownictwo

Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu, ukształtowania terenu oraz układu drogowego. Projektowanie zewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych, w tym doprowadzenie wody deszczowej. Projektowanie dróg dojazdowych i parkingów, dróg ewakuacyjnych oraz dróg pożarowych wraz ze zbiornikami wody do celów PPOŻ.

Pozwolenia

Pozwolenia środowiskowe

Pełna asysta podczas procedur urzędowych prowadzących do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia poprzez Przygotowanie wniosków, Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz Raportów o oddziaływaniu na środowisko dla planowanych przedsięwzięć.

 

Warunki zabudowy

Pełna asysta podczas pozyskiwania wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania terenu lub w przypadku jego braku, przygotowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy.

 

Pozwolenia budowlane

Kompleksowa asysta podczas procedury uzyskiwania prawomocnego pozwolenia na budowę poprzez przygotowanie wniosku oraz uzgodnionego przez rzeczoznawców projektu budowlanego.

Oferujemy również kompleksową obsługę
inwestorską w zakresie:

  • reprezentowania Inwestora przed organami samorządowymi,
  • indywidualnego doradztwa i pomocy prawnej w postępowaniach administracyjnych,
  • pozyskiwania niezbędnych załączników formalnych, które muszą być dołączone do wniosków o uzyskanie powyższych pozwoleń administracyjnych.

Konstrukcja

Wsparcie techniczne
i inżynieryjne

Wsparcie inżynieryjne dla procesu budowlanych. Rozwiązywanie zaistniałych podczas budowy problemów poprzez dostarczanie rozwiązań inżynierskich i technologicznych. Wykonywanie niezbędnych zmian projektowych na etapie wykonawczym. Zapewnienie wyjaśnień nieścisłości lub wątpliwości powstałych podczas realizacji projektu.

Nadzór
budowlany

Nazdór inwestorski i autorski nad przebiegiem procesów budowlanych. Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem i przyjętymi technologiami. Uzgadnianie wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie. Kontrola nad nieprzekraczaniem przyjętego budżetu.

Odbiór

Odbiór wstępny

Wstępny odbiór mechaniczny instalacji produkcyjnej polegający na weryfikacji zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz testy mechaniczne „suche” i „mokre” całości instalacji technologicznej.

Odbiór właściwy

Zasadnicze uruchomienie i optymalizacja pracy instalacji mająca na celu osiągniecie zakładanych projektowo parametrów produkcyjnych.

Serwis poodbiorowy

Gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa instalacji technologicznej, tak w trybie zdalnym, jak i poprzez fizyczną obecność specjalistów w pracującym zakładzie.

Finansowanie

Finansowanie B+R

Prace badawcze i rozwojowe za zakresu biotechnologii i inżynierii (bio)procesowych finansujemy ze środków własnych oraz przy znaczącym udziale funduszy europejskich współpracując z instytucjami pośredniczącymi m.in. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Jako firma wielokrotnie uczestniczyliśmy również w innowacyjnych projektach na zlecenie komercyjnych podmiotów, które również finansowały te przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych. Nasze aktywności z zakresu B+R skupiają się głównie na obszarach takich jak technologie biorafinacji z pozyskaniem cennych produktów pochodzenia biomasowego (jak chociażby białek roślinnych), technologie wytwarzania biopaliw i bioenergii technologie oczyszczania ścieków, ale również technologie z obszaru chemii niskotonażowej jak produkcja kwasu hialuronowego. Naszym stałym partnerem przy pracach badawczych jest łódzki Bionanopark (podlinkować).

Finansowanie inwestycji

Posiadane międzynarodowe kontakty biznesowe I doświadczenie w realizacji instalacji przemysłowych różnej wielkości pozwalają nam wspierać naszych klientów również na etapie poszukiwania finansowania inwestycji. Pracujemy z firmami i specjalistami zajmującymi się działaniami w zakresie „project development”, którzy pochwalić się mogą długa listą zrealizowanych z sukcesem inwestycji w różnych konfiguracjach finansowania.

 

Fundusze unijne

Doradztwo i pomoc w pozyskiwaniu unijnych dofinansowań na realizację projektu.