Projekty UE

Tytuł projektu:
Wdrożenie innowacji w procesie projektowania i zarządzania projektami w branży biotechnologii przemysłowej, poprzez wdrożenie dedykowanych oprogramowań w celu uniezależnienia działalności od pracy stacjonarnej.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: 6. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
Działanie: 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji- Bony na cyfryzację
Całkowita wartość projektu: 274 700,00 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 233 495,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.02.2022- 31.01.2023

Celem projektu jest możliwość uniezależnienia, wykonywanej przez pracowników BIOTECHNIKI pracy, od obecnych oraz przyszłych warunków  geopolitycznych, czy epidemiologicznych, które ograniczają lub uniemożliwiają wręcz prowadzenie działalności biznesowej przedsiębiorstwa. Wdrożenie rozwiązań cyfrowych przyniesie naszej firmie następujące korzyści:

-uniezależnienie pracy zespołu od pracy stacjonarnej oraz od spotkań bezpośrednich,

– możliwość korzystania z zaawansowanych rozwiązań cyfrowych podczas pracy zdalnej,

-podejmowanie decyzji biznesowych bez kontaktów bezpośrednich,

-zachowanie ciągłości działania firmy

Tytuł projektu:
Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii biorafinacji surowców roślinnych do wysokoskoncentrowanych preparatów białkowych i substancji o wartości dodanej, ze szczególnym uwzględnieniem bioetanolu, biogazu i frakcji lipidowej

Program Operacyjny: Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: 01.00.00: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działalnie: 01.01.00: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: 01.01.01: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 3 211 660,63 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 343 456,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej w skali świata kompleksowej technologii biorafinacji surowców roślinnych do wysokoskoncentrowanych preparatów białkowych i substancji o wartości dodanej, ze szczególnym uwzględnieniem bioetanolu, biogazu i frakcji. Analiza potrzeb przeprowadzona przez wnioskodawcę oraz doskonała orientacja w rynku pozwoliły na wyodrębnienie niezapełnionej jeszcze niszy, w obszarze technologii produkcji wysokoskoncentrowanych preparatów białkowych z jednoczesnymi technologiami umożliwiającymi przetworzenie pozostałości biomasy do substancji o wartości dodanej, np. bioetanolu lub innych substancji organicznych, nawozów i biogazu. Projekt przewiduje opracowanie kompleksowej technologii pozyskiwania białka z roślin strączkowych i biorafinacji pozostałości.

Tytuł projektu:
Wprowadzenie nowego modelu biznesowego w firmie BIOTECHNIKA Tomasz Kapela
celem nawiązania nowych zagranicznych relacji gospodarczych

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działalnie: II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie: II.2.1. Modele biznesowe MŚP
Całkowita wartość projektu: 361 005 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 249 475 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 28.02.2019

Celem projektu była realizacja zadań wynikających z opracowanej przez BIOTECHNIKĘ strategii internacjonalizacji, nakierowanych na międzynarodową ekspansję oraz nawiązanie kontaktów gospodarczych pozwalających na zwiększenie obrotów w handlu zagranicznym. Projekt polegał przede wszystkim na intensywnych działaniach promocyjnych w postaci targów, konferencji branżowych
i imprez wystawienniczych na terenie Anglii, Irlandii i USA, spotkaniach B2B, działaniach reklamowych. Oferta skierowana do potencjalnych kontrahentów, z dziedziny przede wszystkim biotechnologii przemysłowej, oparta została w głównej mierze na efektach aktywności firmy Biotechnika Tomasz Kapela w zakresie B+R.

 

Tytuł projektu:
Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów przemysłu cukrowniczego w oparciu o prace B+R
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Działalnie: I.2. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie: I.2.2. Projekty B+R przedsiębiorstw
Całkowita wartość projektu: 4 018 150 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 808 000 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.07.2020

Celem projektu jest zwiększenie aktywności firmy w dziedzinie badawczo-rozwojowej oraz wzmocnienie innowacyjnej działalności firmy poprzez realizację prac B+R w celu opracowania, a następnie wdrożenia innowacyjnego produktu w formie w pełni funkcjonalnej technologii, przetwarzania występujących w największej obfitości odpadów przemysłu cukrowniczego w procesie biorafinacji. W efekcie realizacji prac badawczych opracowany zostanie proces biorafinacyjny skoncentrowany na ekstrakcji składników wartościowych (białko i pektyny), ich biotransformację oraz zagospodarowanie energetyczne pozostałych składników surowca (produkcja etanolu oraz biogazu z pozostałości po fermentacji etanolowej). Wszystkie zastosowane rozwiązania technologiczne podyktowane są wieloletnim doświadczeniem przemysłowym Biotechniki, co oznacza, że są w pełni przydatne do stosowania w skali wielkotowarowej (jak choćby szybkie technologie beztlenowe HRAT do wykorzystania biogazowego ciekłej frakcji po fermentacji etanolowej).

Nasze realizacje

[selectmodule id=415]
[selectmodule id=496]