Projekty UE

Tytuł projektu:
Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii biorafinacji surowców roślinnych do wysokoskoncentrowanych preparatów białkowych i substancji o wartości dodanej, ze szczególnym uwzględnieniem bioetanolu, biogazu i frakcji lipidowej

Program Operacyjny: Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: 01.00.00: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działalnie: 01.01.00: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: 01.01.01: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 3 211 660,63 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 343 456,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej w skali świata kompleksowej technologii biorafinacji surowców roślinnych do wysokoskoncentrowanych preparatów białkowych i substancji o wartości dodanej, ze szczególnym uwzględnieniem bioetanolu, biogazu i frakcji. Analiza potrzeb przeprowadzona przez wnioskodawcę oraz doskonała orientacja w rynku pozwoliły na wyodrębnienie niezapełnionej jeszcze niszy, w obszarze technologii produkcji wysokoskoncentrowanych preparatów białkowych z jednoczesnymi technologiami umożliwiającymi przetworzenie pozostałości biomasy do substancji o wartości dodanej, np. bioetanolu lub innych substancji organicznych, nawozów i biogazu. Projekt przewiduje opracowanie kompleksowej technologii pozyskiwania białka z roślin strączkowych i biorafinacji pozostałości.

Tytuł projektu:
Wprowadzenie nowego modelu biznesowego w firmie BIOTECHNIKA Tomasz Kapela
celem nawiązania nowych zagranicznych relacji gospodarczych

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działalnie: II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie: II.2.1. Modele biznesowe MŚP
Całkowita wartość projektu: 361 005 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 249 475 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 28.02.2019

Celem projektu była realizacja zadań wynikających z opracowanej przez BIOTECHNIKĘ strategii internacjonalizacji, nakierowanych na międzynarodową ekspansję oraz nawiązanie kontaktów gospodarczych pozwalających na zwiększenie obrotów w handlu zagranicznym. Projekt polegał przede wszystkim na intensywnych działaniach promocyjnych w postaci targów, konferencji branżowych
i imprez wystawienniczych na terenie Anglii, Irlandii i USA, spotkaniach B2B, działaniach reklamowych. Oferta skierowana do potencjalnych kontrahentów, z dziedziny przede wszystkim biotechnologii przemysłowej, oparta została w głównej mierze na efektach aktywności firmy Biotechnika Tomasz Kapela w zakresie B+R.

 

Tytuł projektu:
Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów przemysłu cukrowniczego w oparciu o prace B+R
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Działalnie: I.2. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie: I.2.2. Projekty B+R przedsiębiorstw
Całkowita wartość projektu: 4 018 150 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 808 000 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.07.2020

Celem projektu jest zwiększenie aktywności firmy w dziedzinie badawczo-rozwojowej oraz wzmocnienie innowacyjnej działalności firmy poprzez realizację prac B+R w celu opracowania, a następnie wdrożenia innowacyjnego produktu w formie w pełni funkcjonalnej technologii, przetwarzania występujących w największej obfitości odpadów przemysłu cukrowniczego w procesie biorafinacji. W efekcie realizacji prac badawczych opracowany zostanie proces biorafinacyjny skoncentrowany na ekstrakcji składników wartościowych (białko i pektyny), ich biotransformację oraz zagospodarowanie energetyczne pozostałych składników surowca (produkcja etanolu oraz biogazu z pozostałości po fermentacji etanolowej). Wszystkie zastosowane rozwiązania technologiczne podyktowane są wieloletnim doświadczeniem przemysłowym Biotechniki, co oznacza, że są w pełni przydatne do stosowania w skali wielkotowarowej (jak choćby szybkie technologie beztlenowe HRAT do wykorzystania biogazowego ciekłej frakcji po fermentacji etanolowej).

Nasze realizacje

Zapraszamy do współpracy

W razie jakichkolwiek pytań – służymy odpowiedzią.