Back

ukończone projekty

Next post

EnerBIO Sp. z o.o.

Kutno, PL

EnerBIO Sp. z o.o.

Wyzwanie

Wielosurowcowa biogazownia rolnicza.

Zakres

  • komplet usług związanych z pozyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych
  • komplet prac projektowych we wszystkich branżach
  • dostawa kluczowych aparatów i urządzeń
  • nadzór nad realizacją
  • uruchomienie i optymalizacja

Efekt

W pełni i sprawnie działająca biogazownia rolnicza, przystosowana do pracy opierającej się o szeroki wachlarz surowców takich jak: biomasa rolnicza, czy odpady przetwórstwa rolno – spożywczego w tym poubojowe.

Specyfikacja produktu

Typ instalacji

biogazownia rolniczo-utylizacyjna

Produkty
  • energia elektryczna (OZE)
  • energia cieplna (OZE)
Surowce
  • biomasa rolnicza (dowolna masa zielona)
  • nadmiarowy osad czynny
  • odpady przetwórstwa rolno-spożywczego (w tym poubojowe)
Termin oddania do eksploatacji

2015

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

[selectmodule id=1015][selectmodule id=415][selectmodule id=695]